| Veelgestelde vragen |

Prophet Center is aangesloten bij de NOBCO, waarom is dat van belang?
Coach is geen beschermd beroep. Er er helaas nogal wat die zich ‘Coach’ noemen zonder daar de achtergrond, opleiding en ervaring voor te hebben. Wil je met je belangrijke vragen werken met iemand die ‘denkt het wel te kunnen’ of liever toch met iemand die daar de accreditatie voor heeft en die zich verplicht heeft aan voortdurende nascholing, de ethische code en klachtenprocedures en dus bewezen kwaliteit kan leveren?

De NOBCO, de Nederlandse Orde van BeroepsCOaches is de grootste beroepsvereniging voor coaches in Nederland en is internationaal verbonden met de EMCC. DE NOBCO hanteert het Europese accreditatiesysteem (EIA) om de kwaliteit, het niBram Flippo NOBCO EMCC Senior Practitionerveau en de ervaring van coaches in te schalen. Bram Flippo is geaccrediteerd als Senior-Practitioner.
Dit betekent ook dat wij ons verbonden hebben aan de Ethische code van de NOBCO en ons onderwerpen aan de Klachtencommissie, mocht er ooit een probleem zijn waar we niet samen uit komen.

Wat is het verschil tussen een coach en een psycholoog?

Sommige psychologen zijn heel goede coaches. Echter bij coaching gaan we er van uit dat er weliswaar wat issues zijn, zoals we die allemaal hebben, maar dat er geen zaken spelen die aan de bron, op het moment van veroorzaken opgelost moeten worden. Coaches gaan dus nauwelijks ‘terug in de tijd’ en gaan uit van de situatie zoals die is en werken aan een betere toekomst. Soms kan dat niet zonder naar het verleden te gaan. Dat is dan werk voor psychologen; therapie. Als deeluitkomst van de testen die we vaak inzetten kunnen we een goed beeld vormen of je goed zit bij een coach.

Worden trajecten bij Prophet Center vergoed door mijn ziektekostenverzekering?

Het antwoord hierop is zeer waarschijnlijk: “Nee”. Ziektekostenverzekeringen betalen in zijn algemeenheid steeds minder uit, maar coaching is geen hulpverlening. Soms ziet een zorgverzekereraar de preventieve werking die er van coaching uit kan gaan, maar dat is uitzonderlijk. Bedrijven hebben in sommige gevallen een verzekering die coaching vergoedt, na een advies van de bedrijfsarts. Maar ook hier geldt; coaching is geen hulpverlening.

Hoe werkt het met jullie tarieven?

Onze tarieven zijn allereerst op zijn minst marktconform.

Daarnaast hebben we aparte tarieven voor particulieren en voor bedrijven.

Waarom Prophet Center? Wat betekent die naam?

We hebben deze naam gekozen omdat we denken dat coaching en training iets ‘Profetisch’ in zich hebben. Wij helpen mensen, teams en organisaties om richting te vinden in hun bestaan en werkelijk uit de verf te komen.
Daarnaast klink “Prophet” ook als “Profit”, winst. We hopen dat onze diensten veel zullen opleveren voor alle betrokkenen.

Wat betekent het dat je provocatief coach bent?

Provocatief Coachen is een vorm van coaching die vanuit een warm contact met de cliënt, de cliënt met humor en overdrijving uitdaagt. Deze techniek wordt ook wel ‘de ezel aan zijn staart trekken’ genoemd. Dat betekent niet dat de provocatieve coach de cliënt als ezel ziet, integendeel. Veel meer dan de ‘congruente’, zachte coach, gelooft de provocatieve coach dat de cliënt zelf sterk en slim genoeg is om te doen wat hij of zij eigenlijk wil. Hij probeert juist om die kracht te mobiliseren door tegendraads te reageren. De coach helpt de cliënt de denkstrategieën rond het het probleem te doorbreken en zo ruimte te maken voor creatief denken en echte eigen keuzes.

Hierbij is het belangrijk te weten dat binnen een sessie er provocatieve delen kunnen zijn, zelden zullen we de hele sessie provocatief bezig zijn.

Wat betekent het dat je erkend focusbegeleider bent?

Focussen (engels: Focusing)

Om inzicht te krijgen in wat het is/wat er nu aan de hand is, helpt het om bewust contact te maken met het (nog) onduidelijke gevoel in het centrum van het lijf en het verder uit te nodigen en te verkennen. Er alleen over nadenken volstaat (vaak) niet.

De meeste mensen zijn niet gewend, als er iets speelt in hun leven, met hun aandacht naar de binnenkant van hun lijf te gaan, naar het keel-, borst- en buikgebied. Focussen leert je dat wel te doen want daar is het gevoel rechtstreeks waar te nemen, als een zelfstandig ‘iets’ met een eigen (gevoels)dynamiek.

Je maakt contact met dat ‘íets’ in je lijf. Je beschrijft het en nodigt het met behulp van vragen verder uit. Nu kan duidelijk worden wat er aan de hand is. Je begint te snappen waar de crux zit en van daaruit ga je vaak ook voelen welke richting het uit wil, wat een goede stap kan zijn. Het geeft richting van binnenuit. En met het boven komen van de betekenis en de richting verandert het gevoelde zelf; er komt ruimte, er valt iets ‘op zijn plek’ of ‘het kwartje valt’. Dit is direct waar te nemen als opluchting, ontspanning en/of een toename van energie. Focussen is letterlijk ‘scherpstellen’ op het (totaal)gevoel van binnen in het centrum van je lijf over een situatie die speelt.

Veel methoden en therapieën werken aan het meer vertrouwd worden en het beter contact maken met emoties en dieperliggende gevoelens. Het unieke en tevens de kracht van focussen is dat het stap-voor-stap aangeeft hoe je dat nu daadwerkelijk doet. Het is concreet en praktisch. Het werkt zowel bij mensen die moeite hebben met het contact maken met hun gevoelens als bij mensen die juist teveel overspoeld raken.

Essentieel bij focussen is:

  • het naar binnen richten van de aandacht in het lijf en ruimte geven aan hoe een situatie in zijn geheel van binnen aanvoelt (dat gaat verder dan een emotie)
  • het aannemen van een open houding ten aanzien van wat zich daar van binnen aandient (ook t.a.v. ‘lastige’ gevoelens en oordelen), zonder overspoeld te worden
  • het erkennen en respectvol uitnodigen/bevragen van het gevoelde als een zelfstandig ‘iets’,
  • wanneer het gevoel zich opent/ontvouwt: het ervaren van opluchting, diepgaand inzicht en ruimte/richting voor daadwerkelijke verandering

Focussen is oorspronkelijk in Amerika ontwikkeld door Eugene Gendlin

“Focusing will enable you to find and change where your life is stuck, cramped, hemmed in, slowed down. And it will enable you to change – to live from a deeper place than just your thoughts and feelings.”

-Eugene Gendlin-

Ik lees dat Prophet Center een Christelijke achtergrond heeft. Wat betekent dat voor mij?
Wij werken inderdaad vanuit onze eigen Christelijke levensovertuiging. We respecteren ieders overtuiging en zullen onze eigen overtuiging op geen enkele manier in het traject inbrengen, tenzij de de cliënt er bewust om vraagt. In onze trajecten speelt dus alleen de levensovertuiging van de cliënt een rol. Waarom noemen we onze eigen overtuiging dan? We doen dat omdat het voor sommige cliënten een voordeel is te weten dat de dimensie van geloof en alles wat daar bij hoort, bespreekbaar is. Of en hoe dit verder een plaats heeft in het traject, ligt geheel aan de cliënt.
Basis voor onze overtuiging is dus dat ieder mens waardevol is, talenten heeft die er toe doen en bedoeld is om tot ontplooiing te komen.
Wat is die Ethische Code waar ik over lees?

De NOBCO (Nederlande Orde van BeroepsCoaches) heeft een Ethische Code waar iedere geaccrediteerde coach zich toe verplicht. Wij zijn dus aan deze Ethische Code gebonden. In de praktijk is met name de confidentialiteit van belang die in de code geregeld is. Dit betekent dat er geen inhoudelijke informatie over de coaching verstrekt wordt aan derden.
Bijv. Je werkgever betaalt je CoachTraject, wat betekent dat?
Dat betekent dat wanneer de werkgever vraagt om een schriftelijke rapportage, deze rapportage niet verder zal gaan dan de dat van onze gesprekken en de algemene voortgang t.o.v. het plan. De rapportage wordt door ons beide ondertekent. Er gaan geen rapportage noch schriftelijk, noch mondeling naar buiten zonder instemming van de cliënt,

Hier kun je de Ethische Code van de NOBCO downloaden: NOBCO Ethische Gedragscode

Is er ook een Klachten Procedure?

In het onwaarschijnlijke geval dat er een probleem optreedt dat wij niet kunnen oplossen. De cliënt vindt dat wij iets echt fout hebben gedaan en dat dit negatieve gevolgen geeft voor de cliënt, maar wij zijn het daarmee niet eens en geven onvoldoende toe in de ogen van de cliënt, dan is de Klachtencommissie van de NOBCO bevoegd de zaak te onderzoeken daarin te oordelen. We hopen en denken dit nooit nodig te hebben, maar het is goed dat het er is.

Om het Klachtenreglement te downloaden, klik hier: NOBCO Klachtenreglement

Wat zijn de Voorwaarden rond Coaching Training en Advies bij Prophet Center?

De algemene voorwaarden van de Nederlandse Orde van BeroepsCoaches (NOBCO), vastgesteld op 14 december 2006  te Haarlem onder nummer 34188394 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam zijn van toepassing op transacties met Prophet Center Training, coaching en Advies.

De meest praktische hieruit voortvloeiende zaken zijn:

1. De Betalingstermijn is binnen 14 dagen.
2. Afzeggen of uitstellen van een CoachingSessie uiterlijk 48 uur (werkdagen) van te voren is kosteloos. Bij afzegging binnen 48 uur (weekend dus niet meegeteld) wordt de afspraak normaal gefactureerd.

Download de Algemene Voorwaarden van de NOBCO hier: Algemene Voorwaarden NOBCO